Usposabljanje

Pri Herbby Šoli vožnje smo zavezani k temu, da vam pomagamo postati odličen voznik.

N

Več kot 30 let izkušenj

N

Kakovostni učitelji vožnje

N

Sodoben vozni park

N

Prilagodljiv urnik

A Kategorija

Motor
Predstavlja motorna kolesa. Razdeljena je na podkategorije, za katere kandidat lahko opravlja izpit glede na starost in izkušnje

C Kategorija

Kamijon
Izpit za kamion oz. izpit za tovornjak, C kategorija, vam bo poleg tovornega vozila C kategorije, omogočila vožnjo motornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg

B Kategorija

Avto
Predstavlja osebna in tovorna vozila z največjo dovoljeno masa 3.500 kg in do devet sedežev. Opravljajo jo lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let. Tisti, ki se odločijo za učenje z vožnjo s spremljevalcem, lahko začnejo pri 16 letih

CE Kategorija

Kamijon s priklopnikom
tovorno vozilo s priklopnikom. Pod CE kategorijo spadajo vozila C kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljenja masa priklopnega vozila presega 750kg

AM Kategorija

Moped
predstavlja kolesa z motorjem in lahke štirikolesnike, katerih prostornina motorja ne presega 50 cm3 in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h

BE Kategorija

Priklopnik
Z vozniškim dovoljenjem BE kategorije lahko vozimo vozilo kategorije B, če mu je dodan priklopnik do 3.500 kg največje dovoljene mase

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov ali druga oseba, ki izpolnjuje slednje:

 • stara najmanj 27 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in
 • v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Vožnja s spremljevalcem – oseba mlajša od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki.

Usposabljanje za program “vožnja s spremljevalcem” sme pričeti oseba, ki je dopolnila 16 let. Oseba sme pod spremstvom (spremljevalcem) voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita motornih vozil kategorije B pred izpitno komisijo. Kandidat lahko vozi največ dve leti s spremljevalcem. 

Kandidat, ki ima opravljeno:

 • zdravniško spričevalo,

 • prvo pomoč,

 • šolski tečaj CPP in

 • glavno teorijo iz CPP

lahko prične z programom praktičnega dela. Oseba, ki vozi s spremljevalcem mora opraviti usposabljanje katero ne sme vsebovati manj kot 20 ur voženj.

Po končanem programu se voznik s spremljevalcem na eni izmed Upravnih enot vpiše v evidenčni karton.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije.

Prav tako mora imeti voznik, ki vozi s spremljevalcem na vozilu vedno L tablico. Tablica je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

Vsa teoretična znanja za pridobitev vozniškega dovoljenja poučujemo v klimatiziranih, sodobno opremljenih multimedijskih učilnicah na Gorazdovi ulici 20 ter Poljanski cesti 16 v Ljubljani.

Cestno Prometni predpisi CPP:

tečaj CPP v večini primerov organiziramo s pričetkom v ponedeljek in zaključkom naslednji ponedeljek (6 dni x 4 šolske ure),

prisotnost na tečaju je zakonsko obvezna (link – 39. člen)

na tečaju se kandidata seznani s cestno prometnimi predpisi, ki mu bodo prav prišle na teoretičnem delu izpita za pridobitev vozniškega dovoljenja, kakor tudi pri opravljanju praktičnega dela izpita – vožnje

termini so na voljo tukaj.

tečaj CPP je možno opraviti tudi preko spleta – Tečaj CPP online / na daljavo.

 

Prva Pomoč:

 • tečaj prve pomoči organiziramo vsaj dvakrat mesečno v naših poslovalnicah,

 • cena tečaja PP je 33,63 €, kateri se plača preko plačilnega naloga Rdečemu križu (plačilni nalog dobite na predavanju),

 • na tečaju vam nudimo izposojo ali nakup priročnika “Prva pomoč za voznike motornih vozil”,

 • izpit organiziramo v naših poslovalnicah, običajno dan po opravljenem tečaju,

 • cena izpita PP je 65,83 €, kateri se plača preko plačilnega naloga Rdečemu križu (plačilni nalog dobite na predavanju),

 • podatki o poslovnem računu Rdečega Križa Zagorje, na katerega nakažete zneska 65,83 € in 33,63 € IBAN: SI56 0233 8001 2012 282,

 • DAVČNA ŠTEVILKA: SI 35122536,

 • izpit Prve pomoči je veljaven trajno

Praktično usposabljanje predstavlja glavni del na poti do vozniškega dovoljenja. Pred pričetkom praktičnega dela pridobitve vozniškega izpita z učiteljem vožnje potrebujete, opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov z izpitom in veljavno zdravniško spričevalo. Z učiteljem vožnje sledi “osvajanje” predpisanega učnega programa.

Za pridobitev vozniškega dovoljenja je potrebno opraviti preizkus teoretičnega kot tudi praktičnega znanja pred komisijo Izpitnega centra. (Za opravljanje izpitne vožnje je potrebno plačati takso.)​

Za prijavo na praktični del vozniškega izpita mora biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 • uspešno opravljen program praktičnega usposabljanja z opravljenim preizkusom znanja in

 • uspešno opravljen teoretični del izpita pred komisijo Izpitnega centra.

Samo prijavo na izpit praktičnega dela za pridobitev vozniškega izpita opravita skupaj z učiteljem vožnje. Le ta mora ob prijavi priložiti vaš evidenčni karton skupaj z zdravniškim spričevalom ter potrdilom o plačani taksi. 

K samemu izpitu lahko pristopite le z veljavnim osebnim dokumentom (ki mora biti ravno tako prisoten na vseh urah praktičnega usposabljanja). ​

Po opravljenem vozniškem izpitu dobite status voznika začetnika.

// Zakon o voznikih (Uradni List RS, št. 109/2010 in 25/2014 člen 61//

Oseba, ki želi zamenjati svoje vozniško dovoljenje ter tako pridobiti vozniško dovoljenje RS mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje,

 • ima vsaj 6 mesecev prijavljeno prebivališče v RS (to velja za tujce, in sicer na podlagi dovoljenja za prebivanje) ali

 • pa je ta oseba državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v RS zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v RS več kot 6 mesecev, lahko če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahtevata zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

državljani RS
 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje, 

 • po povračilu iz tujine ima urejeno stalno prebivališče ali začasno prebivališče (vsaj 6 mesecev). 

tujci
 • posedovati mora veljavno tuje vozniško dovoljenje, 

 • ima urejeno začasno prebivališče (vsaj 6 mesecev, na podlagi dovoljenja za bivanje v RS).

Vozniško dovoljenje se zamenja, če je pridobljeno med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi v kateri je bilo izdano.
 

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini (državah nečlanicah Evropske unije), opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini.


Pred priglasitvijo k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini za slovensko vozniško dovoljenje, se mora kandidat priglasiti v šoli vožnje. V šoli vožnje mu je dodeljen učitelj vožnje, ki ga spremlja na izpitno vožnjo pred izpitno komisijo z vozilom šole vožnje.


K opravljanju praktičnega dela izpita se je potrebno priglasiti pri upravni enoti, ki preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.